Innstilling fra utvalg om kultivering av anadrom laksefisk
Et utvalg oppnevnt av Direktoratet for naturforvaltning har utredet den anadrome kultiveringen i Norge og kommet med en rekke anbefalinger.
(OPPDATERT 1/2/2012 1:46:10 PM)


Uvalget mener villaksens situasjon tilsier at det må iverksettes spesielle bevaringstiltak for berørte bestander. Utvalget anbefaler at man dreier kultiveringsarbeidet fra fiskeforsterking til bevaringstiltak. Dette innebærer en økende grad av genbankbasert kultivering.

Utvalget har tatt høyde for at det vil ta tid å finne løsninger for de viktigste bestandsreduserende faktorene. Hovedutfordringen er å finne strategier som sikrer laksebestandene inntil løsningene er på plass. Dette kan du lese mer om i denne utredningen.

Her kan du lese rapporten.

Styret i Kaf har gjennomgått rapporten og vil etterhvert komme med en uttalelse som blir levert da rapporten etter det vi forstår kommer på høring.
Vedlagt (under vedlegg) finnes to utkast til uttalelser som hittil er kommet fram.
Vi vil samtidig anmode alle om å sette seg inn i rapporten og gjerne sende inn sine synspunkter til styret i Kaf.

Vedlegg:
DN-utredning_1
DN-utredning_2