Nye retningslinjer for utsetting av laks, sjøørret og sjørøye
Med nye retningslinjer for utsetting av anadrom fisk ønsker Miljødirektoratet at ny kunnskap skal tas i bruk. Utført på en god måte kan fiskeutsetting være et viktig verktøy, men skal kun benyttes dersom andre tiltak ikke virker godt nok.
(OPPDATERT 5/16/2014 11:46:09 AM)

Thomas Weiseth

http://www.miljødirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2014/Mai-2014/Nye-retningslinjer-for-utsetting-av-laks-sjoorret-og-sjoroye/


Med bakgrunn i ny kunnskap som har fremkommet de siste årene, har Miljødirektoratet nå utarbeidet nye retningslinjer for utsetting av anadrom fisk, det vil si laks, sjøørret og sjørøye. Retningslinjene skal brukes i saksbehandlingen, sikre en bedre måloppnåelse ved utsettinger og være til hjelp for de som ønsker å drive med kultiveringsvirksomhet.
Veileder