Innkalling årsmøte 2019

Styret for Kultiveringsanleggenes forening innkaller med dette til årsmøte på; Scandic Hell i Stjørdal onsdag 20. mars 2019 kl. 1630. Årsmøtet avholdes i forbindelse med Kultiveringsmøtet 2019 på samme sted.19.-21. mars 2019 på Scandic Hell, v/Trondheim Lufthavn Værnes.

(OPPDATERT 3/5/2019 9:43:18 AM)

Thomas Weiseth

Til medlemmene

                                                                                               Torpa den 28.februar 2019

Sakliste:

 1. Godkjenne innkalling og sakliste.

 2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.

 3. Årsberetning for 2018.

 4. Regnskap for 2018.

 5. Virksomhetsplan for 2019.

 6. Fastsettelse av kontingent for 2019.

 7. Budsjett 2019.

 8. Valg av styremedlemmer for 2 år.

  På valg er Thomas Weiseth og Thomas Bjørnrud, videre er varamedlem til styret Trond Staberg på valg.

 9. Valg av styreleder og nestleder blant styrets medlemmer.

 10. Valg av valgkomite.

  Valgkomiteen i 2019 består av; Geir Ove Henden, Frode Næstad (leder) og Morten Merkesdal. Den som har sittet lengst er leder. Det velges ett nytt medlem til valgkomiteen hvert år og det er den som har sittet lengst som er på valg.

 11. Eventuelt.

Eventuelle saker som medlemmene ønsker å ta opp må være styret i hende innen fredag 15. mars 2019.

Med vennlig hilsen

Thomas Bjørnrud      

Sekr.

DOKUMENTER

Innkalling årsmøte 2019

Resultat 2018  -Budsjett 2019

Årsberetning 2018

Virksomhetsplan 2019

Årsregnskap 2018